Silvretta 1991

Img0091

Img0092

Img0094

Img0095

Img0098

Img0099

Img0100

1991 by Thomas Baur