Galenstock 3583m - 1994

IMG0049

IMG0050

IMG0051

IMG0052

IMG0053

IMG0054

IMG0055

IMG0056

IMG0057

1994 by Thomas Baur